BEESCO VINA FACTORY

Chủ đầu tư/ Investor: Beesco Vina Co., Ltd
Vị trí/ Location: Bình Phước, Việt Nam/ Binh Phuoc Province, Viet Nam.
Hạng mục/ Item: MEP
Khởi công/Commencement date: 4/2016
Hoàn thành/Completion date: 8/2016