TAEKWANG VINA R&D OFFICE

Chủ đầu tư/ Investor: TAEKWANG VINA

Hạng mục/ Items: Hệ thống điều hòa và xử lý ẩm/ Humidification treatment and Air Conditioning Systems.

Địa điểm/ Location: Số 10, Đường số 9, KCN Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ No. 10, Street No. 9, Bien Hoa IP, Dong Nai Province, Vietnam.

Khởi công/Commencement date: 2/2009

Hoàn thành/Completion date: 9/2009