VĂN PHÒNG NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CHI NHÁNH LÀO

Chủ đầu tư/ Investor: WORLD BANK GROUP
Hạng mục/ Item: Hệ thống lạnh, hệ thống PCCC và hệ thống cấp thoát nước/ Air conditioner system, fire protection and prevention system, water supply and drainage system.
Địa điểm/ Location: Vientiane Capital – Laos
Khởi công/Commencement date: 11/2014
Hoàn thành/Completion date: 8/2016