HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING 2017

Hoạt động Teambuilding 2017 với chủ đề: “Phá vỡ giới hạn – Kết nối tới thành công 2017”.

share :